• lynx2
 • Wiluil
 • wasbeer1
 • activiteit1
 • Ruine2

HET PARK

Beleidsplan 2013-2018

1. De doelstelling van de stichting

De doelstelling zoals verwoord in de oprichtingsakte van de stichting, is:
“de relatie tussen de mens en de flora en fauna te bevorderen en te verdiepen en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Het bestuur van de stichting geeft in het beleidsplan de richting aan om de doelstelling te verwezenlijken. Het beleid is hierbij afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving en in de maatschappij en het aan haar ter beschikking staande budget. Het beleidsplan wordt in principe voor vijf jaar opgesteld maar wordt aangepast wanneer ontwikkelingen, regelgeving en/of budgettaire mogelijkheden daartoe aanleiding geven.

De stichting werkt ten dienste van het algemeen nut op de volgende terreinen:

 1. Educatie op het gebied van flora en fauna in samenhang met de historische omgeving
 2. Opvang en verzorging van dieren, passend binnen dit thema
 3. Begeleiding en het faciliteren van onderwijs op het gebied van groen- en dierverzorging

In het beleidsplan voor de periode 2013-2018 zijn de volgende aandachtsgebieden benoemd:

 1. De expliciete aandacht voor kleuters en voor kinderen van de basisschool: de stichting wil bevorderen dat met name kinderen meer vertrouwd met en betrokken raken bij dieren in hun eigen omgeving. Het minder valide kind wordt daarbij uiteraard niet vergeten.
 2. Aandacht voor middelbare scholieren en jonge studenten.
 3. Aandacht voor volwassenen met een zorgvraag (licht verstandelijk gehandicapten)

2. De werkwijze van de stichting om haar doelstelling te verwezenlijken

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren en exploiteren van een dierenpark met kinderboerderij en botanische tuin in de gemeente Sittard-Geleen. De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting verzorgt educatieve voorlichting aan een breed publiek over dieren en planten in de eigen omgeving. Omdat het accent hierbij vooral ligt op kinderen worden daarbij de voor deze doelgroep relevante faciliteiten van dier- en speelcontact aangeboden.

In het Kasteelparkcomplex is tevens een deel van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Land van Swentibold) gehuisvest, waarmee in goede samenwerking gratis voorlichtende activiteiten voor met name de jeugd worden georganiseerd.

De stichting streeft ernaar om het cultureel erfgoed van het Kasteel Born te bewaren. Zo wordt er aandacht besteed aan de historische en vroeg-landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van het Kasteel Born. Er wordt informatie gegeven over de historische omgeving d.m.v. een interactief tijdvenster in het kasteelpark (een computerprogramma dat gratis te benaderen is) en informatieborden. Dit gebeurt in samenwerking met regionale historische genootschappen, de gemeente Sittard-Geleen en door middel van tentoongestelde studieresultaten van promovendi van de Universiteit van Amsterdam.

In het Kasteelpark zijn projecten gerealiseerd in samenwerking met de (ANBI-geaccrediteerde) Stichting AAP. Hierbij worden geresocialiseerde groepen apen en wasberen gehuisvest en verzorgd. Dit bevordert het dierenwelzijn en bovendien wordt hierbij door middel van grote tekstborden gewezen op de activiteiten van de stichting AAP en het belang van goed nadenken over aanschaf, voeding en huisvesting van wilde dieren door particulieren.
Voor het ministerie van Landbouw, Economische Zaken en Innovatie verzorgen wij in goede samenwerking de opvang, huisvesting en verzorging van wegens dreiging tot faunavervalsing uit de natuur weggevangen Pallas-eekhoorns.

De stichting biedt mogelijkheden voor het volgen van stages voor jonge studenten (hoofdzakelijk dier- en groenverzorgers). Bij dit laatste worden tevens examens afgenomen in het kasteelpark en zijn enkele daartoe opgeleide medewerkers bevoegd bij de examens als assessor te fungeren.
De stichting zorgt bij schoolbezoeken voor de specifiek dier- en plantgerichte begeleiding van bezoekers in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Aan deze basisschoolleerlingen wordt instrumentarium, waaronder microscopen, gratis ter beschikking gesteld om dier en plant nader te bestuderen.

De stichting biedt ondersteunend werk voor licht verstandelijk gehandicapte mensen. De stichting zorgt dat zij op een goede manier begeleid worden in het werken met dieren en bij het onderhoud van het terrein. Het nuttig bezig zijn versterkt bij deze groep mensen (bij duidelijk afgebakende taken) het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

De stichting streeft in het park naar toegankelijkheid voor iedereen. Bij de ontwikkeling en het onderhoud van het park wordt altijd nagedacht over de deelname van ouderen en mensen met beperkingen. In 2012 werd het park verkozen tot TVI-ondernemer van het jaar, door de Stichting Toerisme voor iedereen (TVI). Als reden voor de prijs werd gegeven: “Dit kleinschalige dierenpark blinkt uit door consequent inclusief beleid. Bij de ontwikkeling en het onderhoud van het park wordt altijd nagedacht over de deelname van ouderen en mensen met beperkingen.”

3. De activiteiten van de stichting voor de jaren 2013 tot 2018

De activiteiten van de stichting zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 1. De eerste hoofdgroep bestaat uit de activiteiten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de “omgeving”, met andere woorden, activiteiten die verband houden met het creëren van de juiste omgeving “om onze boodschap over te brengen”.
 2. De tweede hoofdgroep bestaat uit een reeks van activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden om de doelgroepen zoals deze bij de aandachtspunten in paragraaf 1 zijn omschreven naar het park te halen om, waar nodig spelenderwijs, deze zelfde boodschap over te brengen.

4. Financiën

Subsidie
De stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de Gemeente Sittard-Geleen. De subsidie bedroeg in 2013 € 12.088,-. Daarnaast werd een bedrag van € 5.071,- gegeven voor de verbetering van de kwaliteit van het park. Overigens ontvangt de stichting onder de oneigenlijke noemer ‘subsidie’ jaarlijks gelden voor groenonderhoud, een vergoeding voor de elektriciteitskosten van een pomp in de gemeentelijke gracht en een bijdrage in de pachtkosten van park en rentmeesterwoning.
Op korte termijn zal op basis van dit beleidsplan ook de provincie en het rijk verzocht worden om een bijdrage voor de verwezenlijking van de doelstellingen.
4.2 Bijdragen van bedrijven en instellingen
Diverse bedrijven hebben belangstelling voor de doelstelling van de stichting en doen gaarne een dotatie in de vorm van geld of goederen. Zo zorgt een geselecteerde klantenkring van de Rabobank Westelijke Mijnstreek voor een jaarlijkse dotatie op voordracht. Hiermee wordt een deel van de activiteiten uit de eerste hoofdgroep gerealiseerd. Het bestuur hoopt door toekenning van de ANBI-status om meer bedrijven en instellingen te kunnen benaderen tot het doen van bijdragen. Reden daarvoor is onder andere dat het bestuur het grootste deel van de doelgroep, namelijk de kinderen, principieel niet wil confronteren met grootschalige reclames of meer van dergelijke uitingen die, overigens redelijkerwijze, door contribuanten gevraagd worden als tegenprestatie. De stichting hoopt in de toekomst een hoofdsponsor van € 50.000 en twee sponsors van € 25.000 euro per jaar te kunnen vinden.

Bijdragen van particulieren
De stichting onderzoekt op dit moment of er mogelijkheden zijn voor (kleine) particuliere sponsors om een bijdrage te leveren: dierenverblijf, individuele dieren adopteren etc. Daarnaast hoopt de stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken.

Eigen bijdrage bezoekers van het park
Om de vaste lasten van de exploitatie te financieren wordt jaarlijks in het bestuur overlegd welke bijdrage in de vorm van entreegelden van de bezoekers kan worden gevraagd.
Hierbij wordt rekening gehouden met de sociaal-maatschappelijke achtergrond en herkomst van de bezoekers. In een enquête en in de vorm van persoonlijke gesprekken wordt de status continu gemonitord. In de bestuursvergaderingen worden de resultaten regelmatig geëvalueerd en worden waar nodig voorstellen tot aanpassingen gedaan. Activiteiten op educatief gebied zijn altijd gratis.

Beheer van gelden
Het jaarlijks ontstane vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten worden zo laag mogelijk gehouden.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting zijn ontvangen.
Het bestuur van de stichting beheert het fonds en ziet erop toe dat fondsen niet op een oneigenlijke manier worden gebruikt. De penningmeester brengt maandelijks verslag over de financiële stand van zaken uit in de bestuursvergadering. De jaarrekening wordt samengesteld door een accountant.
Het bestuur is onbezoldigd, de bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. Kosten voor reizen of bezoeken ten dienste van het park worden door het bestuur voor eigen rekening genomen.